Asigurare de Calatorie

Despre ce tip de asigurare este vorba?

Este vorba despre o asigurare facultativă destinată acoperirii serviciilor de asistenţă necesare în cazul apariției, în timpul călătoriilor, a unor accidente sau îmbolnăviri imprevizibile ale Asiguratului.

Ce se asigura

 • asistenţa medicală de urgenţă consecinta a accidentelor sau îmbolnăvirii (inclusiv cheltuielile de repatriere medicală sau în cazul decesului persoanei asigurate);
 • pierderea / deteriorarea / furtul bagajelor aparținând Asiguratului şi cheltuielile suplimentare generate de întârzierea lor;
 • răspunderea civilă și asistență juridică pentru călătorii în străinătate;
 • cheltuieli în legătură cu rambursarea sumelor plătite de Asigurat pentru programe turistice, netransmisibile altor persoane;
 • pierderi financiare ca urmare a apariției riscului de anulare a călătoriei generat de evenimente precum: decesul sau îmbolnăvirea gravă (inclusiv al membrilor familiei); citarea ca parte într-un proces civil, nașterea prematură a unui copil al dumneavoastră, accident rutier survenit cu maxim 48 de ore înainte de plecarea în călătorie

Ce nu se asigura

  Nu se acoperă serviciile în legătură cu evenimente:

 • datorate consumului de alcool, droguri, consum de medicamente fără prescripţie medicală, automutilare voluntară, sinucidere și tentativă de suicid;
 • generate de participarea Asiguratului la orice fel de faptă prevăzută cu titlu de infracțiune de legislația țării în care a survenit evenimentul, fapte intenţionate ale Asiguratului care pot antrena îmbolnăvirea, vătămarea corporală sau decesul acestuia.


Nu se acordă despăgubiri pentru prejudiciile generate de:

 • război, război civil, invazii, acţiuni ale unui inamic străin, ostilităţi (fie că este declarată sau nu stare de război), conflicte armate, lovituride stat, dictatură militară, greve, revolte, tulburări civile, rebeliune, revoluţii, conspiraţii, insurecţii, acte ale persoanelor răufăcătoare acţionând în numele sau în legătură cu orice organizaţie politică, interdicţii sau restricţii oficiale, sabotaje sau acţiuni teroriste;
 • accidente nucleare, radiaţii sau emisii de substanţe ce conţin izotopi radioactivi, explozie atomică, radiații sau infestări radioactive, ca urmare a folosirii energiei atomice sau a materialelor fisionabile/fusionabile, poluare și/sau contaminare de orice fel și din orice cauză


Acoperirea nu validează:

 • în cazul serviciilor de asistență prestate pentru accidente rezultate în urma desfășurării unor activități care nu corespund scopului declarat al călătoriei;
 • în legătură cu evenimente produse în țara de cetățenie sau reședință, precum și cele produse în afara teritoriului asigurat.

Ce obligatii am?

La începutul și pe durata derulării contractului de asigurare trebuie să:

 • furnizați Asigurătorului informaţii complete, reale şi detaliate cu privire la condiţiile/împrejurările care influenţează riscul;
 • plătiți prima de asigurare în cuantumul şi la scadențele prevăzute în Poliță;
 • ne informați cu privire la orice modificare apărută în legătură cu împrejurările esenţiale privind riscul asigurat.

În cazul producerii unui eveniment: să ne înştiinţaţi imediat la numerele de telefon precizate în contractul de asigurare și să prezentați toate documentele solicitate de Asigurător în vederea decontării către Prestatorul de servicii a plăților pentru serviciile prestate

Când începe și când încetează acoperirea?

Perioada de asigurare a contractului de asigurare este cea menţionată în Poliţă. Acoperirea (răspunderea asigurătorulu) începe din prima zi a perioadei de asigurare înscrisă în Poliță și încetează la ora 24,00 a ultimei zile de valabilitate înscrisă în Poliță. Răspunderea Asigurătorului poate înceta și anterior acestei date, în situații de genul: (i)ca urmare a imposibilităţii producerii riscurilor asigurate, dispariţiei bunurilor asigurate din alte cauze decât cele acoperite prin contractul de asigurare sau dispariţiei interesului asigurat; (ii) prin acordul părților; (iii) prin epuizarea sumei asigurate; (iv) prin reziliere; (v) prin denunțare unilaterală; (vi) prin declararea nulității contractului de asigurare