Asigurarea Malpraxis

Despre ce tip de asigurare este vorba?Este o asigurare facultativă de răspundere civilă profesională pentru acoperirea prejudiciilor cauzate de către Asigurat, din culpă, beneficiarilor serviciilor profesionale. Asigurarea poate fi încheiată atât de unităţi medicale (policlinici şi centre medicale de diagnostic şi tratament, unităţi medicale cu paturi care asigură şi spitalizare, unităţi de servicii medicale de urgenţă şi de transport sanitar, furnizori de servicii de îngrijire la domiciliu, furnizori de servicii medicale, cabinete medicale individuale, laboratoare etc.) în nume propriu, cât şi de fiecare personal medical în parte, beneficiar al autorizaţiei de liberă practică medicală.

Ce se asigura

Se asigură răspunderea Asiguratului pentru prejudiciile cauzate beneficiarilor (pacienților) printr-un act de malpraxis (eroarea profesională săvârșită în exercitarea actului medical / medico-farmaceutic) comis în activitatea profesională a Asiguratului, constând în:

 • vătămări corporale și/sau deces;
 • daune materiale constând în avarierea sau distrugerea bunurilor aparținând persoanei prejudiciate.Se acordă despăgubiri / indemnizații pentru prejudiciile pentru care Asiguratul răspunde în baza legii, produse în perioada de valabilitate a contractului de asigurare, cum ar fi:

 • sumele pe care Asiguratul şi/sau personalul calificat angajat se fac legal responsabili ca urmare a unui/unor act/acte de malpraxis dovedite a fi fost comise în timpul desfăşurării activităţii sau exercitării profesiei și care au drept consecinţă vătămări corporale, deces şi/sau pagube materiale produse persoanei prejudiciate;
 • sumele cu titlu de daune morale pe care Asiguratul trebuie să le plătească persoanei prejudiciate, în baza unei hotărâri judecătoreşti definitive şi irevocabile;
 • cheltuielile de judecată făcute de catre Asigurat stabilite printr-o hotarâre judecatorească definitivă şi irevocabilă, cu acordul scris al Asigurătorului, dacă a fost obligat la desdăunare;
 • cheltuielile de judecată făcute de reclamant în vederea obligării Asiguratului la plata despăgubirii, dacă Asiguratul a fost obligat prin hotarâre judecatorească definitivă şi irevocabilă.

Limita de răspundere este menționată în Poliță și reprezintă valoarea pentru care se încheie asigurarea și este maximul răspunderii Asigurătorului în cazul producerii sau apariţiei unuia sau mai multor evenimente asigurate.

Ce nu se asigura

Nu se asigură răspunderea Asiguratului pentru prejudicii în legătură cu:

 • fapte ale Asiguratului care implică răspunderea civilă legală a acestuia faţă de terţi;
 • acte medicale prestate de către Asigurat sub influenţa băuturilor alcoolice, drogurilor/narcoticelor sau altor substanţe ingerate în mod voluntar și incompatibile cu exercitarea actului medical;
 • orice act ilegal şi intenţionat înfăptuit de către Asigurat şi/ au prepuşii lui;
 • orice evenimente provocate intenţionat de pacient (de exemplu, dar nu limitat la: evenimente provocate prin autorănire, încercare de sinucidere sau sinucidere).


Nu se acordă despăgubiri pentru prejudicii cauzate:

 • de orice consecinţe ale războiului, războiului civil, revoltei, actelor paramilitare sau teroriste ori sabotajului, actelor de vandalism;
 • de contaminări radioactive, radiaţii de orice fel, câmpuri magnetice și electromagnetice generate de aparatura utilizată în cadrul actului medical ca urmare a unei hotărâri judecătorești, sentinţe arbitrale pronunţate, înţelegeri amiabile la care s-a ajuns între părţi, în ţări în care este în vigoare legislaţia S.U.A. sau a Canadei ori în legătură cu orice reprezentanţă a Asiguratului situată în S.U.A., Canada sau în orice ţara în care este în vigoare legislaţia S.U.A. sau a Canadei.

Ce obligatii am?

La începutul și pe durata derulării contractului de asigurare trebuie să:

 • furnizați Asigurătorului informaţii complete, reale şi detaliate cu privire la condiţiile/împrejurările care influenţează riscul;
 • plătiți prima de asigurare în cuantumul şi la scadențele prevăzute în Poliță;
 • ne informați cu privire la orice modificare apărută în legătură cu împrejurările esenţiale privind riscul asigurat;
 • permiteți reprezentanţilor Asigurătorului să verifice, ori de câte ori aceştia consideră necesar, condiţiile legate de riscul de producere a evenimentelor asigurate, precum şi măsura în care sunt îndeplinite recomandările făcute cu ocazia inspecţiilor de risc.


În cazul producerii unui eveniment să:

 • ne înştiinţaţi imediat şi şă luaţi toate măsurile rezonabile pentru limitarea daunelor;
 • depuneți la Asigurător documentele întocmite de către toate autorităţile care au cercetat evenimentul;
 • participați/cooperați, la solicitarea Asigurătorului, la eventualele investigaţii şi/sau expertize în legătură cu dauna produsă;
 • comunicați către Asigurător pretenţiile formulate de cei pagubiţi şi să depună la Asigurător orice a>cte primite în legătură cu aceste pretenţii;
 • permiteți Asigurătorului să facă investigaţii referitoare la cauza şi întinderea prejudiciilor;
 • anunţați Asigurătorul dacă sunteți acţionat în judecată, să vă apărați în proces şi să țineți seama şi de eventualele recomandări făcute de Asigurător.