Asigurare obligatorie a locuintelor

Despre ce tip de asigurare este vorba?

Asigurarea obligatorie a locuințelor împotriva cutremurelor, alunecărilor de teren și inundațiilor, ca fenomene naturale

Ce se asigura

 • Prin PAD se asigură exclusiv construcțiile cu destinația de locuință pentru următoarele trei riscuri: cutremure de pământ, alunecări de teren și inundații, ca fenomene naturale.


În cazul producerii unui risc asigurat se acordă despăgubiri și pentru:

 • daunele directe provocate locuinței, consecința indirectă a producerii riscurilor asigurate, ex. incendiul, explozia ca urmare a producerii unui cutremur ori alunecări de teren;
 • pentru pagubele indirecte provocate locuinței, consecința directă a producerii evenimentului asigurat, dacă daunele sunt confirmate de autoritățile competente.
 • În funcție de tipul locuinței suma asigurată e reprezentată de echivalentul în lei al sumei de 20.000 EUR pentru locuințele „Tip A”, respectiv 10.000 EUR pentru cele „Tip B”, calculată la cursul Băncii Naționale a României valabil la data încheierii asigurării.

Ce nu se asigura

 • Daunele provocate bunurilor de orice fel, altele decât locuința;
 • Daunele provocate de inundații produse în timpul formării unor lacuri de acumulare sau de schimbarea artificială a cursurilor de apă;
 • Daunele provocate de evenimentele asigurate, dacă aceste fenomene au fost prilejuite, înlesnite ori agravate de săpături sau lucrări edilitare de orice fel, lucrări de prospecțiuni, explorări ori exploatări miniere sau petroliere, la suprafață ori în profunzime;
 • Daunele provocate de tasarea (lăsarea) terenului de fundație;
 • Daunele provocate de formarea de crăpături în terenul de fundație sau în terenul din preajma clădirii, datorită variației de volum a terenului, ca urmare a contracției/dilatării produse de îngheț/dezgheț;
 • Daunele provocate terenului care împrejmuiește locuința și care nu este asociat noțiunii de locuință și nu face obiectul asigurării.

Ce obligatii am?

La începutul și pe durata derulării contractului de asigurare trebuie să:

 • Să încheiați câte un PAD pentru fiecare locuință deținută în proprietate și, la expirarea valabilității acestora, sa le reînnoiți;
 • Să predați, în cazul înstrăinării locuinței, PAD dobânditorului, noul proprietar având obligația de a notifica achiziția în 5 zile asigurătorului care a eliberat PAD;
 • Să întrețineți corespunzător locuința asigurată, în scopul prevenirii producerii ori apariției oricărui eveniment asigurat;
 • Să răspundeți în scris la solicitările PAID cu privire la împrejurările producerii evenimentului asigurat și să vă conformați recomandărilor PAID;
 • Să înștiințați imediat producerea evenimentului asigurat organelor abilitate potrivit legii (unitățile de pompieri, poliție, primăria localității etc.), cerând întocmirea de acte cu privire la cauzele și împrejurările producerii sau apariției evenimentului, daunele provocate, precum și precizarea vinovaților de eventuala mărire a pagubei și să le prezentați PAID;
 • Să înștiințați imediat în scris PAID ori asigurătorul care a eliberat PAD despre producerea riscului asigurat, precizând seria, numărul și data emiterii poliței, daunele suferite și mărimea probabilă a daunei;
 • Să faceți dovada dreptului de proprietate sau de administrare asupra locuinței asigurate

Când începe și când încetează acoperirea?

În cazul polițelor noi, asigurarea începe din a cincea zi de la data plății primei și încheierii contractului de asigurare. În cazul polițelor care se reînnoiesc, asigurarea începe din ziua următoare celei în care s-a plătit prima și încheiat contractul de asigurare, dar nu mai devreme de ora 0,00 a zilei următoare celei în care încetează vechiul contract. Asigurarea încetează la ora 24,00 a ultimei zile de valabilitate înscrise în PAD sau anterior acestei date în momentul în care construcția asigurată își pierde integral destinația de locuință ori bunul piere din alte cauze decât cele cuprinse în asigurarea obligatorie. În aceste situații prima de asigurare nu se restituie.